Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSiziň üçin...

Sarkazmlar

Aslynda adam tutuş janly-jandarlaryň içinde iň görmeksizi. Ýöne biz halys bir-birege gözümiz öwrenşensoň, ony duýup bilemzok…

(c) Anonim ýaşulynyň gürrüňinden

****

— Tüweleme, tutuş synpyň dokumentasiýa işi meň elimden geçýä diýsene.

— Howwa, her kim düşündiriş ýazandan soň maňa barladýa…

****

— Erdal Demirkıran kitabynyň başynda «Dünyanin en akıllı insani» diýip tanyşdyrýa özüni. Gaty geň gördüm-aý…

— Bäh. Kitaby nähili? Çalaja baglanyşýamy diýýän zady bilen?

— Aý, howwa, menden-ä akylly eken…😂

****

Ömür bäş gün başyňyzda jygadyr,

Hemem soňy aýan bir pajygadyr…

(c) Atamyrat Atabaýew

****

— Murik, gowja telefonlaň bahasy näç-aý?

— Men näbileýin-aý, meň nä telefon satýan magazinim barmy?

— Aý hemme zadyň gadyryny bilmän, bahasyny bilensoň, soraýdym-da…

— …

****

Her kes özgeden akylly,

Hiç kimde-de akyl ýok,

Akyllylaň içinde bir-birege ýakym ýok.

(c) Çary Ataýew

****

Kola çörekden gymmat, emma çörek koladan gymmatly.

Diýjek bolýanym, ýegen, ýol saýlaňda gaty seresap bolgun.

Çünki gymmat bolmak bilen gymmatly bolmagyň arasynda ýer bilen gök ýaly tapawut bar.

(c) Daýym

****

— Oňa hiç kimem gepini düşündirip bilmez.

— O näme üçin?

— Sebäbi ol pikirlenenok…

****

Näme üstüme gygyrýaň?! Diýen zadyňy getirdim-dä! Men näbileýin gelinbarmagyň üzümdigini…

(c) Garagüjük

Aşyr SAPAR.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com