Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Göwün küýsegiSiziň üçin...Žurnalistiň sahypasy

Sarkazm

Mende gowy endik bar. Şkafa eşiklerimi goýýan, olar yzyna dökülüp düşmänkä gapyny ýapyp ýetişýän.

*****

Şu gün ýene-de dünýäni ahyr zamandan halas etdim. Ynanaňzokmy? Subut edeýinmi? Siz şu wagt diri otyrsyňyz, pikir edip görüň.

*****

Men karz pul aldym, öňki alan karzymyň karzyny ýapmak üçin.

*****

1. Parkda oturgyçda otyran nätanyş adamyň ýanyna baryp otyrmaly.

2. Usullyk bilen oňa konwerti uzatmaly.

3. Gulagyna «Ähli zat tötänlikde bolan ýaly etmeli» diýmeli.

4. Ýeriňden turup gitmeli.

*****

Dostlarym bilen jedel edip utuldum. Jedeliň şertine görä, köçeden pişik tutdum, ýoldan taksi sakladym-da pişigi taksä mündürdim. Akylly ýüzüm bilenem «Pişijegim, öýüňe ýeteniňde, maňa jaň et» diýdim.

*****

Zoparkdan garawul gaçypdyr. Ýa-da ýolbarslar bir zatlar bukýarlar.

*****

Gowy täzelik: Menem işe girdim. Erbet täzelik: Indi günde işe gatnamaly.

*****

Bolýar şeýle ýagdaý, sen bir adam üçin ähli zatdan geçýäň. Ol bolsa ähli zat üçin senden geçýär.

*****

Iki okuwçynyň ejesi gürleşýär:

— Seň ogluň matematikadan öý işini işläp bildimi?

— Hawa.

— Göçürmäne bersene onda.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu