Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Resul Gamzatowyň «Meniň Dagystanym» kitabyndan aşagy çyzylan parçalar

Eger sallançaklar üwrelip, hüwdi aýdylmadyk bolsa, ähtimal, dünýäde başga aýdymlar döremezdi.

***

Eneler — dünýäniň iň birinji şahyrlary!

***

Sowal — nyşany gözläp atylan ok. Jogap — nyşana degen ok.

***

Arzuwlar adamzadyň ömür serhedinden hem geçip gidýärler we asyrlary boýlap uçuberýärler.

***

Uruş hiç haçan adamlaryň sanyny köpeltmeýär, ýöne ol ýerdäki gahrymanlary artdyrýar.

***

Elbetde, guşlaryň saýrap durmagy gerek, ýöne olaryň esasy wezipesi höwürtge gurmak, owkat tapmak, çülpelerini bakmakdyr.

***

Bürgüt towuklaryň arasynda arkaýyn gezýän bolsa, ol — bürgüt däl.

***

Geçmişe sapançadan ok atsaň, gelejek seni topa tutar.

***

Daglylardan soraýarlar: «Siz näme üçin öýleriňizi dagyň barmasy kyn geçitlerinde gurýaňyz? Daglylar jogap berýärler: «Ýagşy dostlar hiç ikirjeňlenmezden, kyn ýollardanam geçip gelýärler, ýaman kişileriň bolsa, bize geregi ýok».

TÜRKMENgazet.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com