ReportažSlider

Paýtagtymyzda Täze ýyl simfoniýasy ýaňlanýar (fotogalereýa)

Bosagada — Täze ýyl! Paýtagtymyz Aşgabadyň giň köçelerinde ýerleşdirilen Täze ýyl bezeglerini synlaman geçmek mümkin däl. Ol şäher ýaşaýjylarynyň, myhmanlaryň ünsünden sypanok. Sebäbi Täze ýyl — bütin dünýäde ýylyň naýbaşy baýramy. Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň häzirki zaman binalarynyň töwereginde Täze ýyl bezegli arçajyklar, owadan bezegler baýramçylyk keýpini bagyşlaýar. Agaçlaryň hem-de gyrymsy ösümlikleriň töwerekleri hem dürli öwüşginli yşyklar, çyralar bilen bezelipdir, olar agşamlaryna tutuş Täze ýyl görnüşiniň howada gaýýan ýaly täsirini döredýär.

Gowusy, müň gezek eşidenden, bir gezek göreniň ýagşy. Täze ýyl ruhuna beslenen paýtagtymyza fotosuratlarda tomaşa ediň!

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu