Awtory: Merjen Kadyrowa,

Lebap welaýat telewideniýesi.

 

Öýlerimiziñ bezegi  bolan  halydyr- düşeklerimiz gynansakda, käbir ýagdaýlarda hapalanyp durýar. Bular ýaly ýagdaýlarda birnäçe maslahatlarymyzdan  peýdalanyp bilersiñiz. Onuñ üçin bize suw, sirke, öl esgi we ütük gerek. Suw bilen sirkäni garyp hapalanan ýere guýmaly we öl esgi bilen üstünden ütüklemeli.

 

Biziñ gündelik durmuşymyzda  eşiklerimiz  ýygy- ýygydan hapalanyp durýar. Bu bolsa bizden uly bolmadyk  zähmeti talap edýär. Hapalanan köýneklere ýa-da egin-eşiklere hek çalyp goýup,  ýagy siñen soñ ony ýuwup arassalamaly.

Aşhanada ulanylýan tagtajyklary arassa saklamak üçin duz sepip, limon bölegi bilen gyrçalap süpürmeli.

Mähriban gelin-gyzlar,

Maslahatlaryňyz, teklipleriňiz bolsa, turkmengazet.zenan2021@gmail.com salgymyza hat ýollap bilersiňiz.