Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topary tarapyndan kabul edilen düzgünleri berjaý etmek maksady bilen, ýurdumyzda hereket edýän ýolagçy demir ýol otlularynyň gatnawyna görnetin çäklendirmeler girizildi. Indi ýolagçy otlulary diňe iki ugur — Aşgabat — Türkmenbaşy — Aşgabat we Aşgabat — Daşoguz — Aşgabat ugurlary boýunça gatnawlary amala aşyrar.  www.railway.gov.tm saýtynda berlen bildirişde Aşgabat  — Türkmenbaşy aralygynda gatnaýan otlularyň her aýyň täk günlerinde, Türkmenbaşy — Aşgabat ugry boýunça bolsa her aýyň jübüt günlerinde gatnawlaryň amala aşyrylýandygy mälim edilýär. Her hepdäniň çarşenbe we şenbe günlerinde Aşgabat — Daşoguz, penşenbe we ýekşenbe günlerinde bolsa Daşoguz — Aşgabat ugurlary boýunça otly gatnawlary hereket eder.