Psihologiýa

Nokat

Günleriň birinde mugallym okuwçylara ak boş kagyz bilen ortasynda gara nokaty görkezdi we “Näme görýärsiňiz?” – diýip sorady.

Birinji okuwçy: “Nokat”.

Ikinjisi: “Gara nokat”.

Üçünjisi: “Goýy nokat”.

Soňra mugallym jogap berdi: “Hemmäňiz diňe bir nokady gördüňiz we uly ak kagyzy sizden hiç kim, hiç haýsyňyz görmedi!”

Biz hem käte şeýle bolýarys, ýagny adama ownuk kemçiliklerine seredip baha bermegi başarýarys.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu