Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Psihologiýa

Nokat

Günleriň birinde mugallym okuwçylara ak boş kagyz bilen ortasynda gara nokaty görkezdi we “Näme görýärsiňiz?” – diýip sorady.

Birinji okuwçy: “Nokat”.

Ikinjisi: “Gara nokat”.

Üçünjisi: “Goýy nokat”.

Soňra mugallym jogap berdi: “Hemmäňiz diňe bir nokady gördüňiz we uly ak kagyzy sizden hiç kim, hiç haýsyňyz görmedi!”

Biz hem käte şeýle bolýarys, ýagny adama ownuk kemçiliklerine seredip baha bermegi başarýarys.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com