Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Nerwleriňizi barlaň!

(psihologik test)

04-06-2022 / 5184

Siziň nerw sistemalaryňyz nähili? Fransuzlaryň “Ell” atly hepdede bir gezek çykýan žurnaly size nerwleriňizi barlamagy teklip edýär. Berilýän sowallara jogap beriň:

  1. Jaýdan çykanyňyzda, gapyny bat bilen ýapýarsyňyzmy?
  2. Otagda ýerleşdirilen mebeller gaharyňyzy getirýärmi? Gezim edýärkäňiz, şolara büdreýärsiňizmi?
  3. Jedelleşeniňizde gaharyňyz gelýärmi?
  4. Gürrüňdeşiňiziň sözüni bölmän diňläp bilýärsiňizmi?
  5. Gepläniňizde eliňizi galgadýarsyňyzmy?
  6. Barmaklaryňyzyň ujunda kagyz bölegini titretmän saklap bilýärsiňizmi?
  7. Käwagt öz-özüňiz bilen gürleşýärsiňizmi?
  8. Ýönekeý zat üçin öýkeleýärsiňizmi?
  9. Ýeriňize girip, uzak wagtlap uklap bilmeýärsiňizmi?

Şeýlelik bilen, siz dokuz sany “hawa” toplan bolsaňyz, siziň nerw ulgamyňyz ähli serhetden geçipdir.

Şeýle bolanynda, öz saglygyňyzy ele almaga howlugyň. Ýogsa siz özüňizem, goňşy-golamlaryňyzyňam durmuşyny zaýalarsyňyz.

Eger ýedi sany “hawa” toplan bolsaňyz, “gaharjaňlyk” diýen zadyň alamatydyr. Bu hem sizi ýagşylygyň üstünden eltmez.

Eger üç ýa-da ondanam az “hawa” toplasaňyz, siziň nerwleriňiz ýerli ýerinde.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com