• Başga bir edara gerekli zatlary berýän bolsady sensasiýa bolardy. Azyk harytlar dükany, maşyn dilleri, hatda ätiýaçlyk şaýlary hem.
  • Indi kitaphanadaky köp maglumatlar online bolansoň onuň elýeterliligi has hem aňsat.
  • Bir asyr öň maglumat gaty seýrekdi we kitaplar bu günkiden has gymmatdy. On ýyl öň hem bir zadyň nähili edilişini öwrenmek has kyndy.
  • “Ol gaty gymmat” ýa-da “Ol elýeterli däl” ýaly sözler gowy bahanalardy.
  • Soragyň jogaby hem şol, ine. Pikrimizi üýtgetmek gaty kän iş. Ýykylmak gorkusy bilen tans etmek aňsat iş däl. Durmuşy başgaça ýaşamagy göz öňüne getirmek agramly iş.
  • Bu beýle bolmaly diýen zat ýok. Biz beýle bolmagyndan boýun gaçyryp bileris. Başgaça ýaşap, ýokary derejelere ýetip bileris, eger hakykatdanam isleýän bolsak!

Çeşme:http://seths.blog