Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Näçe litr suw içmeli?

30-06-2022 / 5055

Suw — ýaşaýyş, ony gaty köp ýa-da az sarp etmeli däl. Bedenimiziň ýarysyndan gowragy suwdan ybaratdyr. Şonuň üçin hem ýeterlik derejede suw içmek biziň üçin örän möhümdir.

Suw işjeň beden üçin zerurdyr. H₂O (suw) gany arassalaýan detoksifikasiýa organlarymyz üçin möhüm ýangyçdyr. Diňe derimiziň üsti bilen däl, eýsem, içege hereketleri ýa-da dem alyş arkaly hem suwuklygy ýitirýäris. Şonuň üçin bedenimiziň kadaly işlemegi üçin ýeterlik suw içmegimiz möhümdir. Uly adamlar günüň dowamynda ortaça 2-3 litr suw içmelidirler. German iýmitleniş jemgyýeti (DGE) bolsa uly adamlara 1,5 litr suw içmegi maslahat berýär.

Suwuklyk deňagramlygymyzy iýýän iýmitimiz we içgilerimiz bilen dolduryp bileris. Köp derleýän adamlar, fiziki stresde işleýändikleri ýa-da sport bilen yzygiderli meşgullanýandyklary üçin az derleýänlere görä has köp suw içmeli bolýarlar.

Eger-de agramyňyz 50 kilogram bolsa, iýmitlenişiňiz we içgileriňiz arkaly bir ýarym-iki litr suwuklyk içmek zerurdyr. Limonad, alkogolsyz içgiler ýa-da miwe suwlary ýaly şekerli içgilerden gaça durmaly.

Suwsuzlyk duýgusyndan başga-da, suwuklygyň ýoklugy kelle agyry, ünsüňi jemlemek ýa-da baş aýlanmak ýaly fiziki nägilelikler bilen duýulýar. Uzak wagtlap suwuklyk ýetmezçiligi bolan islendik adam, suwsuzlanmak (ekzikoz) howpuna sezewar bolup, böwrekleriniň işiniň bozulmagyna sebäp bolup biler. Açlyk köplenç suwsuzlyk bilen bulaşýandygy sebäpli, agramy artdyrmak hem höweslendirilip bilner.

Hünärmenleriň pikirine görä, sagdyn adamlar 3 litrden köp suwuklyk içmeli däldirler, sebäbi bu ýagdaý käwagt saglygymyz üçin ýaramaz täsir edip biler.

Gysga wagtyň içinde köp mukdarda sarp edilen suw, hatda suwuň zäherlenmesi «giperhidrasiýasy» diýlip, atlandyrylýan ýagdaýa getirip biler. Munuň bilen gan suwuklyk bilen şeýle bir suwuklanýar welin, duzuň konsentrasiýasy birden peselýär.

Akjagül NURÝAGDYÝEWA,
TMÝG-niň Lebap welaýatynyň Hojambaz etrap Geňeşiniň baş hasapçysy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com