Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Göwün küýsegi

MINNETDAR SIZE

Bahyllyk edýänler, minnetdar size,
Meýl edýänler kastymyza çykmaga.
Badak atyp başymyza al salyp,
Jan edýänler göwnümizi ýykmaga.

Olar aňlap biläýseler eger-de,
Ezgerdigni haýsam bolsa bir keşbe.
Oýnaýarlar biziň ykbalymyzda
Edip bu agyry-yzany peşgeş.

Terk edip gitmegi bilmeýär göwün,
Göwün ýer bermeýär öýkedir kinä.
Durmuşda näm bilen ölçenýär bagt?
Ötünji, şatlygy deňärsiň nämä?

Nädip beýgelmeli, güýçli bolmaly,
Bolmasady ýagşy-ýaman adamlar.
Olaryň döredýän kynçylyklary
Müňläp başlangyja bolýar badalga.

Gowulygy, hoş niýeti ýar edip,
Men olary tekrarlaýan ýeterlik:
Ähli zatlar üçin minnetdar size,
Ah, siz bolmasaňyz näme ederdik?!

Gurbanjemal ANNAKOWA.

 

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu