Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Habarlar

MENIŇ KAKAM HAÇAN-DA MEN…

4 ýaşymda: Meniň kakam hemme zady başarýar, ol örän güýçli, gaýduwsyz.

5 ýaşymda: Meniň kakam köp zat bilýär.

6 ýaşymda: Meniň kakam seniň kakaňdan juda akylly.

8 ýaşymda: Meniň kakam görýän welin hemme zady bilenok öýtýän.

10 ýaşymda: Elbetde, kakamyň döwründen bäri köp zat üýtgedi.

12 ýaşymda: Aslyna seretseňä, kakam bu barada hiç zat bilenok. Sebäbi ol, çagalygyny ýatlardan garryrak.

14 ýaşymda: Kakama üns bermesene. Ol köne döwrüň modasynda gezýär.

21 ýaşymda: Olmy? Dostumjan, ol dünýäden yza galana-how.

25 ýaşymda: Kakam bu barada azda-kände bolsa-da bilýändir, sebäbi ol bizden köpräk görendä.

30 ýaşymda: Belki-de biz kakam bilen maslahatlaşarys. Onuň bu tejribesi bize görä köpräkdir.

35 ýaşymda: Kakama maslahat salman hiç zadam etjek däl.

40 ýaşymda: Şuwagt kakam bolsa şu meseläni çözjegini bilýän, ol örän dürs netijeler çykarardy.

50 ýaşymda: Şuwagt kakam bilen maslahatlaşyp bilsedim, şu ýerde bolmagy üçin hemme zadymy bererdim. Wagtynda neneňsi jomart adam bolanyny duýmandyryn. Ol maňa köp zat öwredipdi.

Eger-de kakamyz durmuşda bolsa, käşkä bolsady diýmezden öň gadryny bilip, maslahat salyp ýaşalyň! Olary ynjytmalyň!

 

Terjime eden: Aýmyrat HUDAÝBERDIÝEW, 

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu