Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Mämmet Seýidowyň ýandepderçesinde…

28-02-2021 / 5234

***
Her kim nahary öz agzynyň tagamyna laýyk bişirýär. Şahyr hem goşgyny özüne ýarar ýaly edip ýazýar.

***
Öýde ot ýanýar, diýseň hezil ýöne bu howada üşeýän bardyr.

***
Ýyllar uly adamlary ýene-de ulaldýar, ownuk adamlary hasam ownadýar.

***
Ikimiz uzyn gijeler oturyp gürleşýäs, ýyllar bolsa şol geçip gidip otyr, eý, ajaýyp ylham. Seniň şol ýaşlygyň, men bolsam garraýan.

***
Çekijem kellesi bilen işleýär.

***
Bir gawuny ýardylar. Onuň içinden müň çigit çykdy. Olar şu gawunyň geljekki ömrüdi.

***
Wagtyňy geçirmäge güýmenje gözlemek-durmuşyň agyr pursatlarynyň biridir.

***
Giýewini gyzyň ýanynda öwdüler. “Agzy ak guş gapýar” diýdiler. Gyz diňledi, soň oňa göwnemedi. Ol: “Öwgüsi köp boldy, şonuň üçin gorkýan” diýip, jogap berdi.

***
Bagban çybyklary oturdýar. Şonda ol hiç kimiň gözüne ilmedi. Hiç kim ony öwmedi, adyny tutmady. Ýyllar geçdi, bagban öldi, bag ýetişdi. Her kim ony öwüp başlady.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com