Mähriban Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan kemala gelen birnäçe eserler bar. Olar häzirki wagta çenli köp dillere terjime edildi.

Düýn hem milli Liderimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde täze kitaby döredendigi barada habar berdi. Gahryman Arkadagymyz şeýle beýan etdi: “Aşgabadyň häzirki keşbine buýsanmazlyk mümkin däl. Onuň gaýtalanmajak gözelligini doly wasp edere söz ýok bolsa gerek. Biziň ajaýyp şäherimize geljek döwürler has hem hormat we şöhrat getirer. Bu barada hemişe ýürekden çykýan goşgudyr aýdymlar dörediler.”

Hormatly Prezidentimiz ýokarda aýdylanlaryň ählisini şu kitapda beýan etmäge çalşandygyny belledi. Şeýle hem milli Liderimiz bu kitabyň gyzykly we peýdaly hem-de ak mermerli paýtagtymyzyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli watandaşlarymyza sowgat boljakdygyna ynanýandygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz mejlis tamamlanandan soňra, oňa gatnaşyjylaryň bu kitaby alyp biljekdiklerini mälim etdi.