Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

Lew Tolstoýyň durmuş kadalary

Beýik rus ýazyjysy Lew Tolstoý 22 ýaşynda öz durmuşy üçin kada-kanunlar düzýär we oňa bütin ömründe amal edip gezýär.

 

Näçe baý bolsaň-da, durmuş terziňi özgertme.

* * *

Şöhrat üçin harajat sarplama.

* * *

Bir özüň hötdesinden gelip biljek işiňe ikinji birini goşma.

* * *

Hiç haçan syrlaryňy äşgär etme.

* * *

Her gün agşam gündiz öwrenenleriňi gaýtala.

* * *

Artykmaçlyk edýän zadyňy özüň üçin däl-de, jemgyýetiň üçin ulan.

* * *

Ýagşylyk etmäge mümkinçilik gözle.

* * *

Gowy adam bol we gowulygyňy özgelere bildirmezlige çalyş.

* * *

Hemmeleri deň derejede gowy gör, bu söýgüden özüňem çetde galma.

* * *

Halkyň söýgüsi üçin ownujak duýgularyňdan ýüz öwür.

* * *

Şert näçe kyn boldugyça, hereketiňi hem şonça güýçlendir.

* * *

Özüň bilmeýän ýa-da tanamaýan adamyň öwgüsini almazlyga çalyş.

* * *

Her bir zada her tarapdan nazar sal — peýdasyny hem, zyýanyny hem.

* * *

Ýadawlygyňy başgalara bildirme.

TürkmenGazet.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com