Göwün küýsegi

Kyrk günden soň…

Sen geldiň-de diýdiň: «Aýrylanmyza

bolupdyr kyrk gün.

Ikimizi baglan ähli rişdäni,

Üzgün sen, gyrkgyn».

 

Diýdim: «Bizi baglaýan zat ýok indi

gyrkara».

Kyrk gün mundan ozal durdy ýüregim

çyrpyna.

Aslynda sen geldiň bu gün bilmezden

kyrkyma.

Baky AMANÝAZOW.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu