Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

KÖMELEKLER ŞALYGYNYŇ TÄSINLIGI

11-05-2021 / 5112
 • ABŞ-nyň Oregon ştatynda dag eteklerinde ösýän bal kömelekleri ortaça 4 km uzynlyga uzaýan meýdany eýeleýär. Ol kömelekleriň ýaşy hem 1900 ýyl töweregi diýlip çaklanylýar.
 • Dünýäde iň gymmat kömelek – trýufel kömelegidir.
 • Çernobyl heläkçiliginde aman galan janly bedenler hem kömeleklerdir.
 • Pilobolus atly kömeleginiň sporalary örän çalt ýaýraýanlygy bilen tapawutlanýar, ýagny ol sekuntda 25 metr tizlik bilen daş-töwerege ýaýraýar.
 • Kömelekler sporalary arkaly köpelýär. Sporalar kömelegiň telpejiginde ýerleşýär. Sporalary ýetişenden soň onuň düzüminden suw bölünip çykýar we ol suw kömelegi sowadýar.
 • Adaty weselka kömelekleri iň çalt ösýän kömelekler bolup, bary-ýogy birnäçe minutda 1 sm ösýär.
 • Kömelegiň beýleki ösümliklerden tapawutlylykda tohumy bolmaýar.
 • Olar ösümliklere-de, haýwanlara-da degişli bolman, aýratyn şalyk hasaplanýar. Kömelekleri mikologiýa ylmy öwrenýär.
 • Iň uly kömelek ABŞ-da ýüze çykarylyp, onuň agramy 140 kg deň bolupdyr.
 • Şweýsariýanyň milli seýilgähinde ýaşy 1000 ýyl töweregi bolan kömelek ösýär.
 • Kömelekler hatda betonyň aşagyndan hem ösüp çykyp bilýär.
 • Dünýä ýüzünde kömelekleriň 2 mln görnüşi bar diýlen çaklamalar bolup, olaryň 100 müňe golaý görnüşleri öwrenilendir.
 • Örän zäherli kömelekleriň ýekeje bölegi hem adam üçin ölüm howpludyr.
 • Kömelekleriň iň köp sanly görnüşi Taýga tokaýlygynda ösýär.
 • Tebigatda käbir kömelekler garaňkyda şöhlelenmäge hem ukyply.
 • Kömelekler iýilýän, iýilmeýän we zäherli görnüşde bolýar.
 • Kömelekleriň käbir görnüşleri uly agaçlar bilen simbioz ýaşaýar.
 • Dünýäniň köp ýurtlarynda iň köp iýilýän kömelek şampinýon kömelegidir.

Oguljeren HUDAÝNAZAROWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

 

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com