Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Klawiaturanyň kömegi bilen çalt buýruklary nädip bermeli?

Gyzgyn düwmeleri bilýäňizmi? Olar işiňizi has ýeňilleşdirip we çaltlaşdyryp biler

04-07-2022 / 5179

Ctrl + W — dokumenti ýapmak;

Ctrl + X — kesmek, gyrkmak (bellenen ýeri gyýyp almak);

Ctrl + Y — gaýtalamak (öňki edilen hereketi gaýtalamak);

Ctrl + Z — hereketi yza gaýtarmak;

Ctrl + = — harpyň ýa-da sanyň aşagragyndan ýazmak (Aa);

Ctrl + > — kursory sözüň üstünden bökdürip geçirmek;

Ctrl + 0 (nul)? — adaty däl setir ara (setiriň arasyny gaty açmak);

Ctrl + 1 — adaty setir ara (setiriň arasy gaty açylsa, ony adaty ýagdaýa getirýär);

Ctrl + 2 — setiriň arasyny giňeltmek (2,0);

Ctrl + 5 — setiriň arasyny giňeltmek (1,5);

Ctrl + 5 — (klawiaturanyň sag tarapyndaky 5) bütin teksti garalap belleýär;

End — kursory setiriň ahyryna goýýar;

Esc — saýlanyp alnan menýuny, gürrüňdeşlik penjesini ýapýar ýa-da operasiýany yzyna gaýtarýar;

F1 — sowallara jogap;

F2 — täzeden at dakmak (faýllarda);

F2 — dokumentde bellenen bölek kesilýär (gerek ýerde kursor goýlup, Enter basylanda goýulýar);

F2 — öýjüge girizilen formulany görkezýär (Excelde);

F3 — gözleg;

F5 — täzeleniş (obnowlenie);

F5 — görkezilip başlamak (Power Point);

F7 — orfografiýa, dürs ýazuw;

F8 — 1. Düwmäni bir gezek basmak — bellemäge taýýarlamak.

  1. Düwmäni iki gezek basmak — kursoryň öňündäki bir harpy garalap belleýär.

Gyzgyn düwmeler diňe bular bilen çäklenmeýär. Olar diýseň köp. Hatda her bir programmanyň aýratyn gyzgyn düwmeleri bar. Bular barada soňky ýazgylarymyzda durup geçeris.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Bir Yorum

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com