Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Slider

Jeff Bezos: «Maksat — ölümi ýeňmek!»

Amazon internet gigantynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos baky ýaşaýyş tehnologiýalarynyň üstünde işlemek üçin dünýäniň iň tejribeli, iň güýçli alymlaryndan ýörite topar döretdi.

Mälim bolşy ýaly, milliarder öz pullaryny Alto Labs diýlip atlandyrylan startap-a sarplamakçy. Ýakynda topara GlaxoSmithKline farmasewtika gigantynyň öňki baş alymy Hel Barron getirildi. Startap garramak meseleleri bilen meşgullanýar. Barrondan başga-da, topara 2012-nji ýylda lukmançylyk boýunça Nobel baýragyny alan, kök öýjüklerini öwrenmekdäki işi boýunça sylaglanan doktor Şinýa Ýamanaka hem-de himiýa boýunça 2020-nji ýylda Nobel baýragyna eýe bolan Jennifer Doudna hem bar.

Bu topara iş başlan wagtynda 3 milliard dollardanam köp pul berildi. Berlen pul mukdary öýjükleri gaýtadan programmalaşdyrmak, somatik öýjükleriň induksiýalanan pluripotent kök öýjükleri ýagdaýyna öwrüliş prosesini öwrenmäge sarplanar.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu