Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...

Janly-jandarlaryň täsin dünýäsi

24-06-2022 / 5034

Haýwanat dünýäsinde iň az ýaşaýan jandar suw siňegidir. Onuň 1 günlük ömri bar. Uzak ýaşaýanlary bolsa piller hem-de pyşbagalardyr. Piller 70 ýyl, pyşbagalar bolsa 200-300 ýyl töweregi ýaşaýar.
***
Piliň hortumynda hiç hili süňk ýokdur. Ýöne 4000 sany myşsasy bardyr.
***
Arşa çykarylan ilkinji jandar Laýka atly itdir.
***
Käbir piller we žirafalar, köplenç dik duran ýerinde uklaýarlar.
***
Žiraflaryň dili gara reňkde bolup, uzynlygy 30 santimetre çenli ýetip bilýär.
***
Mör-möjekleriň arasynda iň tiz hereket edýäni iri köçe saçakçysydyr. Oňa sekuntda boýnuň uzynlygyndan 50 esse uzak aralygy geçmek başartýar.
***
Ýer ýüzüniň iň ýyndam mör-möjekleriniň biri bolan planarýa atly möjek 100 bölege bölünse-de ölmeýär, tersine bölünen parçalarynyň her biri şol möjegiň wezipesini ýerine ýetirýär. Şonuň üçin hem bu möjek käwagtlar öz-özüni bölekläp, öz neslini köpeldýär.
***
Atlar tomusda günüň dowamynda ortaça 30,5 litr suw içip bilýär.
***
Atlar gözlerini ýumup, 3 aýagynyň üstünde durup çalaja ymyzganyp bilýärler. Has gowy uky almakçy bolanlarynda bolsa biziň ýatyşymyz ýaly ýatýarlar.
***
Towşanlaryň bir görnüşi bolan «üýtgeýän towşanyň» boýy bary-ýogy 50 santimetr, agramy bolsa 2,5 kilogramdyr. Üýtgeýän towşan üstüne howp abananda birden gaçmaýar. Çünki ol ýatan ýeriniň reňkine görä, reňkini üýtgedip bilýändir.
***
Gunduzlaryň dişleri edil palta ýaly ýiti hasaplanýar. Ol 30 metrden beýik 150 santimetrden ýogyn bolan agaçlary sähelçe wagtyň içinde dişleri bilen kesip bilýär.
***
Bir düýe 15 minudyň dowamynda 200 litr suw içip bilýär.
***
Baýguş mawy reňki görüp bilýän ýeke-täk guşdur.
***
Pingwin bolsa uçup bilmeýän, ýöne ýüzüp bilýän ýeke-täk guşdur.
***
Garynjalar hiç wagt uklamaýar.
***
Dünýädäki iň uly we iň çalt ulalýan jandar kitdir. Onuň agramy 22 aýda 26 tonna çenli ýetip bilýär.
***
Ördekler suwda 6 metr çuňluga çenli çümüp bilýändirler.

Maýsa ÖWEZOWA,
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com