Köp adamlar ir turmagy kyn görýärler, ir turmaga öwrenişmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň örän köp peýdaly taraplary bar: bedeniňiz üçin peýdaly bolmagyndan başlap, işleriňiziň aglaba bölegini wagtynda ýerine ýetirmäge ýetişmeklik…

Köp sanly barlaglaryň netijesinde ylymlar iň peýdaly uky iki  sagadyň dowamyndaky ukydygyny aýdýarlar, ýagny gije sagat 22:00 – 24:00 aralgyndaky uky. Eger siz şol iki sagadyň aralygynda gijeki ukyňyzy doly alyp bilseňiz, daňdan 05:00 arkaýyn oýanyp bilersiňiz diýip alymlar belleýärler.

1.Saglygyňyza peýdaly bolmagy.

Ýokarda belläp geçişimiz ýaly, 22:00 – 24:00 aralygyndaky uka “süýji” uky diýilýär we şol iki sagadyň dowamlylygyndaky ukyňyz bedeniňiziň doly dynç almagyny üpjün edýär. Eger-de siz gijäň ýarynda ýatmana öwrenişen bolsaňyz, adaty 7-8 sagadyň ýerine 10 sagat ukyňyzy alsaňyz hem, bedeniňiz doly dynjyny alyp bilmeýär.

2.Wagtyňyzy sazlap bilmegiňiz.

Ata-babalarymyz “Ir turan işini dynar” diýip ýöne ýere aýtmandyrlar. Säher bilen turmak bilen köp işleriňize ýetişersiňiz. Meselem: ertirlik edinmek, sport meýdançasyna ylgawa gitmek.

3.Şu günki işiňi ertä goýma.

Ir säher bilen turmak – öz halaýan işleriňizden başga-da, öýüň işlerini ýetişmegiňiz, günüň soňky böleginde etjek işleriňiziň azalmagyna ýardam berer.

Ir turup, köp işleriňizi dynyp bilersiňiz. Has ykjam we şähdaçyk bolarsyňyz, güniňiz hem göwnüňiz ýaly ýagty bolar. Agşam özüňizi öňkiler ýaly ýadaw duýmarsyňyz, diňe ukyňyz geler, ukyňyz gelen wagty hem 22:00-dan öňräk ýatmak maksadalaýyk bolar. Irden öňki edip bilmedik işleriňizi etmäge wagt dörär.

 

Merjen ÝAZLYÝEWA,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby.