Şuwagt menem saňa jaň etjek bolup otyrdym.

Ýüzüne-de aýdaýaryn, gorkamok.

Bu gün köp okadym, ýadadym ýatjak.

Kömekleşerdim welin, arman işim barda…

Çynymy aýdýan ynanmasaňyz ynanmaň.

Birinji kursy gutar, ikinji kurs aňsat.

Şu çaka çenli ýeke gezegem ýalan sözlemedim.

Häzir ýolda men 2 minutdan ýetýän.

Ýok ýatmadym, düýn köp okapdyryn şo zerarly gözüm çiş.

Seniň ýaly owadan gyzy ilkinji gezek görýän…