Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Habarlar

Ilon Mask Marsda näçe wagtdan şäher peýda boljakdygyny aýtdy

Ilon Mask özüniň Twitterdäki muşdaklary bilen Marsda ýene näçe ýyldan şäher peýda boljakdygy baradaky pikirlerini paýlaşdy. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Şeýle hem “SpaceX”-iň ýolbaşçysy kompaniýanyň birnäçe gezek ulanmak üçin niýetlenen kosmos gämisine zerur bolan “Raptor” raketa hereketlendirijileriniň önümçiligini artdyrmak isleýändigini belläp geçdi. Ýeri gelende bellesek, “Raptor” raketa hereketlendirijileri diňe “Marsa” adamlary daşamak üçin döredilendir.
Twitter ulanyjylarynyň biri kompaniýanyň näçe Raptor hereketlendirijisini öndürmegi maksat edinýändigini sorady. Mask oňa kompaniýanyň 800-den 1000-e çenli hereketlendiriji öndürmegi meýilleşdirilýändigini aýtdy.

“Marsda özüne ýetesi şäher gurmak üçin gerek bolan floty 10 ýylda döretmäge köp zat zerurmyka diýýän. Şäheriň özi, belki, 20 ýyl töweregi wagt alar, şonuň üçin hem ol 2050-nji ýyla çenli gurlar diýip umyt edýäris”-diýip, Mask pikirini paýlaşdy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com