Näme etseň, çyndan etgin, taslama,

Uzaga gitmeýär ýalan toslama.

***

Eger-de ýagşylyk isleseň ile,

Küýüňde-köýüňde bolmasyn hile.

***

Bagtyňy zähmetden, derden gözlegin.

Näme ýitirseňem ýerden gözlegin.

***

Eneňe-ataňa bermeseň wepa,

Görjegiň görgi bor, çekjegiň jepa.

***

Başyň aman bolar, gulak goý, akla,

Diliňi dişiňden aňyrda sakla.

***

Söýmek bir zat, nalamagam bir zatdyr,

Gorkmak bir zat, sylamagam bir zatdyr.

***

Ynanmagyn näçe etse-de puşman,

Dönük bir sypdygy ýene bor duşman.

 

 

Awtory: Gurt Näzliýew.