Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


ReportažSöhbetdeşlik

Her bir zenanyň pikiri biz üçin gymmatly: Gülälek Gulmyradowa

Zenan dünýäsinden söhbet açylanda onuň näzik keşbi, mähirli bakyşy göz öňüňde janlanýar. Golaýda aýdym-saz älemine agza bolup, kalp gözelligini aýdym setirlerinde beýan edýän türkmen gyzymyz Gülälek Gulmyradowa bilen zenan dünýäsinden başlan gürrüňdeşligimiz has-da ýakymly boldy. Dünýäde näçe ynsan bar bolsa, şonça-da pikir, garaýyş bar. Bu gün Gülälek saýtymyzda myhmançylykda.

-Gülälek, ilki bilen saýtymyzyň çakylygyny kabul edip, biz bilen gürrüňdeş bolanyňyz üçin köp sagbolsunlarymyzy aýdýarys. Saýtymyzyň reportaž bölüminde ýerleşdirjek bu gürrüňdeşligimizi bahar bägüllerine deňelýän gyzlara mahsus ýedi häsiýetler barada başlaýaly.

-Gyz dünýäsi örän täsin we owadan. Meniň pikirimçe gelin-gyzlar:

Özüne ynamy bolmaly.

Akylly-başly bolmaly.

Näzikligem gerek, ýöne kynçylyklarda döwülmeli däl, aýaklarynyň üstünde durup bilmeli.

Sylag-hormatly, pespäl bolmaly.

Elinden zenan maşgala mahsus ähli işler gelmeli, başaramok, oňaramok diýen jümlelerden daşda bolmaly.

Edebini-tertibini, söýgüsini, hormatyny mähirli saklamaly, ak atly we ak ýürekli hyýalyndaky şazadasyna garaşmakda sabyrly bolmaly.

Ýüregi owadan bolmaly, şonda daşky we içki gözellik sazlaşykly hala gelýär.

-Mälim, adamzadyň durmuşyna elektron tehnologiýa enjamlary has içgin ornady. Häzirki wagtda eli telefonsyz raýatlarymyza, seýrek bolaýmasa, gabat gelnenok. Gepiň tümmek ýeri, el telefonyňyzyň ýüzünde näme surat goýýarsyňyz we sebäbi.                         

-El telefonymyň ýüzüne maşgalamyň, ejemiň, kakamyň, jigilerimiň suratlaryny goýmagy halaýan. Çünki olar maňa ruhy güýç, kuwwat berýär. Her işimiň ugruna bolmagynynyň sebäbini şolarda görýärin.

Nirede dynç almagy halaýarsyň?                                                                                                         

-Maşgalam bilen Londana dynç almaga giderdim, sebäbi bolsa, iňlis dilini has gowy öwrenmäge bolan höwesim bar, umuman munuň sebäbini şol dili höwesli öwrenýänligimde görýärin.

-Söýgi düşünjesine garaýşyňyz.

-Söýgi arassa, päk, sada bolmaly.

-Haýsy öý işini etmekde kynçylyk çekýärsiň?

-Öý işlerinde kynçylyk çekýänim-ä ýok. Esasan hem aşhana işlerini gowy görýärin, süýji naharlary owadan görnüşde saçaga goýmagy halaýaryn we bu iş maňa lezzet berýär.

-Iş otagyň nähili bolmagyny islärdiň?

-Iş otagym hökman reňkli bolmaly, esasy otag gülleri bilen bezärdim. Älemgoşar ýaly reňkli bolmagyny islärdim. Aslynda men reňkli ýaşamagy isleýärin. Bu ýagdaý meniň işime bolan höwesimi artdyrýar.

-Ýakymly pursatlaryňyz.

-Bir iş etsem, olam ýerine düşse, maşgalamyň, köpçüligiň göwnünden tursa, şol pursat meniň üçin iň ýakymly we buýsandyryjy pursat.

-Gülälek, gyzykly gürrüňleriň üçin sag bol. Işiňde uly üstünlikler arzuw edýärin.

-Size-de sag boluň!

Ýene-de okap bilersiňiz

Bir syn

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com