Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderSyýahatçylyk

Hanoýyň täsin myhmanhanasy

19-03-2023 / 5035

Dünýädäki ilkinji altyn çaýylan myhmanhana Wýetnamyň paýtagty bolan Hanoýda ýerleşýär. «Dolce Hanoi Golden Lake» diýlip atlandyrylýan bu ajaýyp myhmanhana «Altyn köl» ady bilen hem meşhurdyr. Binanyň içi-de, daşy-da altyn bilen örtülendir.

Täsin desganyň daşyna 1 tonna golaý altyn sarp edilipdir. 25 gata barabar bolan özboluşly myhmanhana 2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda açylypdyr. Myhmanhanada 342 sany biri-birinden tapawutlanýan döwrebap myhman otaglar ýerleşdirilipdir.

Şeýle-de, myhmanhananyň 12-nji gatynda ýygnaklar we konferensiýalar üçin döredilen ýörite giň zallar bardyr. «Dolce Hanoi Golden Lake» myhmanhanasynyň özboluşly bezeg aýratynlyklary bilen dünýäniň abraýly baýraklarynyň birnäçesine mynasyp bolandygyny aýratyn bellemeklik zerurdyr.

Serwi SARYÝEWA,
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rus dili we edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com