15-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda gowaçanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek bilen bagly möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşyna dahylly meselelere garaldy. Onuň dowamynda türkmen Lideriniň golaýda Daşoguz welaýatyna boljak iş saparyna görülýän taýýarlyklar barada hem aýdyldy.

Welaýatlaryň häkimleri gezekli-gezegine sebitlerde gowaça ideg etmek boýunça alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Döwlet Baştutany hasabatlary diňläp, «ak altynyň» bol hasylyny almak maksady bilen, gowaça ideg etmek boýunça agrotehniki çäreleriň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmegini hemişe gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny belledi.
Maslahatyň dowamynda Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitiň ähli ýaşaýjylarynyň adyndan türkmen Liderine Jebel şäherçesinde Halkara howa menziliniň düýbüniň tutulmagy hem-de Balkanabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylmagy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşandygy üçin hoşallyk bildirdi.
Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow bolsa daşoguzlylaryň döwlet Baştutany bilen duşuşyga sabyrsyzlyk bilen garaşýandygyny hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň iş saparynyň çäklerinde täze desgalaryň açylyşy mynasybetli guraljak dabaralara taýýarlyk görülýändigini habar berdi.