Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Göwün küýsegiSlider

Günlerde bir gün…

Meşhur adamlaryň durmuşyndan

— Siziň ýaşyňyz näçe, mister Şou? — diýip, bir zenan Bernard Şoudan sorapdyr.
— Ol siziň ýüregiňize düwen niýetiňize bagly — diýip, dramaturg jogap beripdir.
* * *
Bir gezek fizikleriň biri Eýnşteýne “kärdeş” diýip ýüzlenýär.
— Çyndanam? — Alym haýran galýar. — Näme siz hem guragyry keselinden jebir çekýäňizmi?
* * *
Meşhur rus aktýory Ýuriý Nikulin grim otagynda oturan wagty sirk işgärleriniň biri gelip, howsalaly gygyryp başlaýar.
— Ýangyn! Ýuriý Wladimirowiç, ýangyn!
Nikulin parahat äheňde jogap berýär:
— Men ýangyny ýuwdup bilmerin. Bu iş bilen başga aktýor meşgullanýar.
* * *
Günleriň birinde kenaryň ýakasy bilen juda keýpsiz ýagdaýda ýöräp gelýän rus basnýasynyň ägirdi I.A.Krylowyň öňünden üç talyp çykypdyr. Olar deňleşiberende, talyplaryň biri degişmek niýeti bilen ýoldaşlaryna ýüzlenip:
— Serediň, dostlar! Gara bulut süýşüp gelýär — diýipdir.
Muny eşiden ýazyjy ýylgyryp:
— Hawa, hawa. Gurbagalaram gurruldap başlady — diýip, säginmän jogap beripdir.
* * *
Gadymy grekler filosof Diogeniň pikirlerini juda sarpalapdyrlar. Bir gün danyşmentden:
— Näçe ýaşda öýlense gowy bolar? — diýip sorapdyrlar.
Diogen şeýle diýipdir:
— Ýaşlara öýlenmek entek ir, garrylara bolsa giç…
* * *
Bir gezek Mark Twen gijäniň içinde öýüne barýarka, bir nätanyş kişi ony saklap, sapançasyny direýär:
— Sagadyňy çykar!
Ýazyjy ony üns bilen synlaýar-da:
— Sagady geçen hepde aldyň! — diýýär.
Hälki kişi bolsa:
— Bagyşlaň, täzesini alan bolsaňyz gerek diýip pikir etdim — diýip, garaňkyda gözden ýitipdir.
* * *
Fransuz ýazyjysy Anrde Maruadan bir dosty soraýar:
— Aýtsana, taryhy kim köp özgertdi? Sezarmy ýa Napoleon?
Marua şeýle diýýär:
— Siwilizasiýa döräli bäri taryhy iň köp özgerden şahslar — taryhçylar!

Gözel AMANSÄHEDOWA,
TMÝG-niň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň sanly ulgam boýunça esasy hünärmeni.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu