Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Güni bir buludyň ýapýan wagtam bar

Italýan nakyllary

Göz görmese, ýürek agyrmaz.
* * *
Her bir gözel zat owadan däl-de, saňa ýaraýany owadandyr.
* * *
Özüňe ýaraýanyny iý, başgalara ýaraýanyny geý.
* * *
Nädogry ýol uzak gitmez.
* * *
Söz—kümüş, dymmak—altyn.
* * *
Şowlulyk batyrlygy söýýär.
* * *
Suw ýuwar, Gün guradar.
* * *
Ýalanyň aýagy gysga.
* * *
Öz işiňi et, ýüz ýaşarsyň.
* * *
Otuň ösýänçä, atyňy iýmle.
* * *
Aýdylan we edilen zadyň arasynda umman ýatyr.
* * *
Eli sowugyň ýüregi gyzgyn.
* * *
Ertirki towukdan şu günki ýumurtga gowy.
* * *
Suwdan gorkan deňizçi bolup bilmez.
* * *
Dost tapynan baýlyk tapar.
* * *
Möjekden gorkýan tokaýa gitmez.
* * *
Ejeň bar bolsa, gamlanma.
* * *
Ýatan balyk tutmaz.
* * *
Gözlän tapýar, soran bilýär.
* * *
Güni bir buludyň ýapýan wagtam bar.
* * *
Akar suw daşy ýylmar.
* * *
Her guşa öz höwürtgesi gowy.
* * *
Deňziň suwy köp, hemmesini içip bilmersiň.

Toplan: Serdar MEREDOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com