Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSlider

Gündelik täzelikleri okamak üçin näçe wagtyňy sarp etmeli?

Hünärmenleriň maslahaty

19-03-2022 / 5051

Hünärmenler dünýäde we ýurtda bolup geçýän wakalardan habardar bolmak üçin her gün 1 sagat habarlar bilen tanyşmagy maslahat berýär. Irden oýanan badyňyza täzelikleri okamaň. Köp adamyň bu endiginiň bardygy mälimdir. Günüň şeýle başlangyjy ünsüňi derrew öz işiňizden we meýilnamalaryňyzdan sowýar. Mundan başga-da, häzirki wagtda habarlaryň arasynda möhümligi az bolan maglumatlar hem gabat gelýär, şonuň üçin ýazylanlaryň hemmesini birsydyrgyn okamaly däl. Gyzyklanýan habarlaryňyzy günortan okamaklyk maslahat berilýär. 

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com