Howanyň gyzmagy bilen adamlar özlerini günden goramak üçin çäreleri görüp başladylar. Elbetde, günüň adam bedenine ýetirýän peýdalary bilen bir hatarda käbir zyýanlary hem bar. Ýöne muňa garamazdan gün şöhlesiniň peýdalary has uludyr.

Geliň indi bolsa gün şöhlesiniň adamlara peýdasy barada durup geçeliň!

  • Döş keseli töwekgelçiligini azaldýar

Gün, esasan, döş mäziniň düwnük keselini peseldýär. Günortan günüň aşagynda gysga gezelenç edip, bu keseli tutmak howpuny azaldyp bilersiňiz. D witamini günüň döşünden döremek howpuny azaltmakda möhüm rol oýnaýar. Deri güne düşende D witamini öndürýär.

  • Süňkleri güýçlendirýär

Bedeniň D witamine zerurlygy esasan gün bilen üpjün edilýär. D witamini süňkleriň we esasanam dişleriň güýçlenmegi üçin zerurdyr. Lukmançylyk hünärmenleri gün şöhleleriniň bedene D witamini öndürmäge mümkinçilik berýändigini bellediler. D witamini bedeniň zerur kalsiý assimilýasiýasynda möhüm rol oýnaýar.

  • Pessimizmden dynmaga ýardam edýär

Keýpiňiz gowy dälmi? Gara äýnek bilen dünýä seredýärsiňizmi? Siziň üçin iň oňat derman gün şöhleleri bolar. Gün şöhleleri beýnide serotonin atly gormonlaryň öndürilmegini çaltlaşdyrýar. Şeýle hem, güneşli we ýagty günde melatonin atly gormony öndürmäge kömek edýär. Melatonin sizi pessimizmden halas edýär.

  • Işdäňizi güýçlendirýär

Gün şöhleleri ajaýyp berhiz dermanlaryny çalşyp biler. Psihologiki açlygy dolandyrýan gün şöhleleri, açlyk duýmagyňyzyň öňüni alýar. Gyş aýlarynda serotoniniň önümçiligi günüň ýetmezçiligi sebäpli azalýar we adamlar has köp iýip başlaýarlar. Gyş aýlarynda agramyň ýokarlanmagynda günüň ýetmezçiligi möhüm rol oýnaýar.

  • Düwürtigi azaldýar

Uzak wagtlap günüň aşagynda bolmak deriniň düwürtik keseline garşy durnuklylygyny ýokarlandyrýar. Bu hakykat. Şeýle-de bolsa, käbir dozalarda güne ýanmak deriniň köp meselelerini çözýär. Ekzema, düwürtiklere garşy gün şöhleleri maslahat berilýär. Görşüňiz ýaly, günüň peýdalary çäksizdir.

 

Günüň adamlara ýetirýän zyýany

Günüň iň uly zyýanlaryndan biri, deride döredýän ýanmalardyr. Deriniň içine girýän ultramelewşe şöhleleri katarakt, esasanam deri keseli ýaly howply keselleriň döremek howpuny ýokarlandyrýar. Deriniň ýanmagy, deriniň düwnük keseli, katarakt, ýylylyk depressiýasy (ýylylygyň ýadawlygy, ýylylygyň tükenmegi) we ýylylyk urmagy günüň ultramelewşe şöhleleri, yssy we çyglylygyň ýokarlanmagy sebäpli ýüze çykýan iň möhüm kesellerdir. Temperaturanyň we çyglylygyň ýokarlanmagy sebäpli gowşaklyk, palpitasiýa, deriniň dökülmegi, baş aýlanmagy, tükeniksizlik, aşa köp derlemek we seýrek gusmak ýaly şikaýatlar ýüze çykýar, şol bir wagtyň özünde dem alyşyň ýokarlanmagy ýüze çykýar. Ýagtylyk urmagynyň alamatlary bolan bu şikaýatlar köpelse, hassalar saglyk merkezlerine geçirilmelidir. Emma bu ýitgileri peýdalara öwrüp bileris.  Ýokardaky maglumatlary jikme-jik okasaňyz we durmuşyňyzda ulansaňyz, günüň zyýanyny azaldyp bilersiňiz.

Günüň peýdaly sagatlary

Belli bir sagatda güne çykmak gaty amatsyz, bu sagatlar size zyýandan has köp zyýan berer. Güni nädip dogry ulanmaly?! Günden peýdalanmak üçin ertir we agşam sagatlaryny saýlamaly. Günortan günüň aşagynda bolmak örän amatsyzdyr.  Irden we günortan, gün şöhlelerinden peýdalanyp bilersiňiz.

 

Taýýarlan: Gülnabat SAPAROWA,                                                                                                                                               

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň “ Dünýä ykdysadyýeti” hünäriniň III ýyl talyby.