Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSiziň üçin...Slider

Gün äýnekleriniñ peýdasy we zyýany

25-07-2022 / 5027

Gün äýnekleri moda aksessuarlarynyň biridir. Äýnekler  owadan, amatly, ýöne hökmany däl ýaly. Şeýle-de bolsa, bize hakykatdanam äýnek gerek: gözlerimizi, beýleki organlar ýaly Günüň ýiti şöhlesinden, tozandan we beýleki faktorlardan goralmalydyr. Näme üçin?

— Ultramelewşe şöhleleri göz üçin zyýanly. Ultramelewşe şöhleleriniň ýokary intensiwligi we dowamlylygy gözüň daşky gabygynyň öýjük ölümine sebäp bolýar. Bu lakrimasiýa, fotofobiýa, skleranyň gyzarmagy bilen ýüze çykýar. Bu alamatlar birnäçe sagatdan soň ýitýär. Şeýle-de bolsa, ýeterlik goragsyz ultramelewşe şöhleleriniň yzygiderli urmagy gözüň agyr keselleriniň döremegine sebäp bolýar: katarakt – obýektiwiň bulutlanmagy; retinanyň makula degenerasiýasy; pterygium (korneýada konýunktiw dokumanyň ösmegi); görüş organynyň daşky gabygynyň bulutlanmagy. Uzak möhletli bejergisiz bu patologiýalaryň hemmesi doly körlige sebäp bolup biler. Şonuň üçin güneş äýnekleri ýaş bilen bolup biläýjek ýakymsyz täsirleriň köpüsinden goraýar.

— äýnek şemaldan we tozandan goraýar. Bu, esasanam görüş linzalaryny geýýänler üçin has dogrudyr. Güneş äýnekleri linzalaryň aşa guramagynyň öňüni alýar;

Gün äýnekleriniñ dürli görnüşleri we modelleri bar, ýöne hünärmenler olaryň käbiriniň göz saglygy üçin howplydygyny duýdurýarlar:

— diňe ýörite örtükli äýnek ultramelewşe şöhlelerinden goraýar. Diňe şol äýnekler howpsuz, belliginde UV süzgüçiniň bardygyny tassyklaýan bellik bar.

— äýnekdäki linzalaryň reňki gözüň ýagdaýyna hem täsir edýär. Şeýlelikde goýy çal, gara, goňur ýa-da ýaşyl linzaly äýnekler iň ygtybarly görnüş hasaplanýar;

— dogry obýektiw reňk bilen özüňiz üçin iň gowy äýnegi saýlasaňyzam, olary köplenç geýmeli däl. Oftalmologlaryň pikiriçe, äýnekleriň yzygiderli geýilmegi netijesinde gözler gowşaýar we goragsyz galyp bilmeýär.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com