Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Göwün küýsegiSlider

Gözi ýaşly gyza

Aglama gyz, buruljurap aglama,
Ýylgyrmaly çagyñ a:ga baglanma.
Heniz seni ýylgyrtjaklar dirikä ,
Gussalaryň salgymyna aldanma.

Seret !
Biwagt daman göz ýaşlaryňdan,
Elýaglygyň ezilipdir bireýýäm.
Näme sebäp boldy?
Biwepalykmy?
Haýsy oglan sen deý gyzyň bagtyndan,

Mesligine başy sämän ol haýýar.
Kim bolsa-da unut, senem, tijende,
Bu pursatlaň ajan gussasyny däl,
Pynhan hem höwürli kömelek ýaly,

Gömlüp ýatan ýylgyrşyny alyp gal.
Hemem bezen aýnaň öňüne geç-de,
(Näçe gün bolupdyr bezenmäniňe)
Öz-özüňe timar berip durşuňa,

Öz-özüňi bagtly duý, şükür et,
Begenip şu pursat begenýäniňe.
Hem ýadyňda sakla, aglama hergiz,
Heniz seni ýylgyrtjaklar dirikä.

Wepa PIRNEPESOW.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu