Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Gowy surata düşürmegiň usullary

08-07-2022 / 5101

Titremän surata düşürmek üçin direg ulanyň

Smartfon arkaly professionallar ýaly surata düşürmek isleýänler üçin iň ajaýyp usullaryň biri direg ulanmakdyr. Bu usul eliňiziň titremegine we pursady sypdyrmagyňyza sebäp bolýan ýagdaýlary ýok edýär. Şeýlelikde, smartfonyňyz arkaly gowy surata düşürmekden gorkmaň!

Panoramiki surata alyş tertibini ulanyň

Panoramik surata düşüriş aýratynlygy, şol bir wagtyň özünde gyzykly we hünärli suratçylar ýaly surata düşürmäge mümkinçilik berýär. Telefonyňyzyň bu aýratynlygyny ulanyp, bir obýekti ýa-da adamy şol bir çarçuwada göçürilen ýaly edip bilersiňiz ýa-da hereket edýän awtoulagyň penjiresinden ýol görnüşini ýazyp bilersiňiz. Bu giň burçly suratlar, görkezmek isleýän zadyňyzy ýygnap, surat görnüşine gelmäge kömek edýär.

HDR tertibini ulanyň

HDR (High Dynamic Range) şekiliň iň ýagty we garaňky böleklerini has garaňky ýa-da ýagty görmäge mümkinçilik berýär. Bu has aýdyň kontrasty aňladýar. HDR suratlarda reňkleriň ýarylmagynyň öňüni alýar. Smartfon bilen gowy surata düşmek üçin bu aýratynlygy bilmek örän peýdalydyr. Çünki HDR suratlarynda iň ýokary, orta we pes aralyklarda ýüze çykýan ýagtylygyň tapawudyny ortaça görkezýär. Ýagtylygyň intensiwligini peseldýän bu aýratynlygy barlaň we netijäni görüň!

Suratlary dürli görnüşde almak üçin telefoto linzalary ulanyň

Telefoto linzalary häzirki döwürde ösüşiň täsiri hökmünde ýüze çykdy. Telefonyňyzyň kamerasyna balyk ýaly dürli linzalary gurnanyňyzda, monoton suratlaryňyzdan aňsatlyk bilen dynarsyňyz. Örän arzan bahadan tapyp boljak bu linzalar, iň owadan suratlaryňyz üçin iň uly kömekçi bolar!

Meýlis SADYKOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com