Žurnalistiň sahypasy

Goşgy nämeden başlanýar?

Bu sowala jogap hökmünde amerikan şahyry Robert Frost öz çuňňur filosofiýasyny beýan edýär.

 

Nirede ýaşaýyş bar bolsa, şol ýerde poeziýa-da bardyr.

* * *

Goşgy şahyryň özboluşlylygynyň has doly beýan edilmesidir.

* * *

Şowly goşgy. Söz bilen, kyssa bilen aýdylandan has köp duýup bolýan bolsa, ol hakyky goşgudyr. Goşgynyň üstünliginiň ölçegi şeýle.

* * *

Her bir goşgy meniň üçin nämedir bir zady çözýär.

* * *

Goşgynyň ýatda galmagy üçin, onuň içini dartgynly dramatizmden doldurmaly.

* * *

Poeziýa bilen kyssanyň parhy: kyssa anyk aýdýar, poeziýa — aňýar.

* * *

Bleýk: «Söýgi hakda öňünden aýdyberseň, ol ýitip gidýär» diýip, örän aýdyň aýdypdyr. Goşgular toslanman ýazylanda, olarda terlik, tämizlik duýulýar.

* * *

Gowy goşgular hiç haçan güýçli aňyň güýji hem zor bilen ýazylmaýar. Gowy goşgular şahyryň pikire batyp dymmaga gaýratynyň ýok halaty joşgun duýgularyň möwjünden döreýär.

* * *

Ýaş poeziýa — ýarym açyk lebleriň arasyndan çykýan mübärek dem. Kim şol näzikligiň kemala gelmegini islese, ol işe berk ýapyşmaly, emma gazaply bolmaly däl.

 

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu