Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Giriş synaglary başlandy

27-07-2022 / 5125

Şu gün — 27-nji iýulda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary başlandy.

Hepdäniň ýekşenbe güni ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde okuwa girmek isleýän dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi tamamlandy. Ýaşlaryň sabyrsyzlyk bilen garaşan jogapkärli döwri ýetip geldi. «Bilimi zor talyp bolar» diýlişi ýaly, türkmen ýaşlarynyň durmuşyndaky iň bir jogapkärli hem tolgundyryjy pursatlar başlandy. Ilkinji synaglary ilkinji bolup tabşyrmak bolsa welaýatlardaky ýaşlaryň paýyna düşdi.

Okuwa girmek isleýän ýaşlaryň sany geçen ýyldakydan az däl. Bu bolsa talyplyk şahadatnamasyny eline almak isleýän ýaşlarymyzdan iňňän uly taýýarlygy talap edýär, olaryň ýeňil bolmadyk synaglardan geçmelidigini aňladýar.

Dalaşgärlere uly üstünlikleriň hemra bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Kalbyňyzda besleýän arzuwyňyz hasyl bolsun, mähriban ýaşlar!

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com