Giç uklaýan adamlarda ir ýatýanlara garanyňda akyl derejesi has ýokarydyr.

Amerikaly talyplar üçin geçirilen synagyň netijesi, akyl derejesi ýokary bolan adamlaryň has ukypsyz deň-duşlaryndan has giç uklaýandygyny görkezdi.

Londonyň Ykdysadyýet we syýasy ylymlar mekdebiniň psihology Satoşi Kanajava, aňtaw derejesi bilen uky görnüşleriniň arasyndaky käbir baglanyşyklary belläp geçdi.

Mysal üçin, giç uklaýanlaryň düýş görmäge we meýilnama düzmäge has köp wagty bar: gündiz maşgala, iş, dostlar we beýleki aladalar bilen meşgul bolanda, beýle zatlary edip bolmaz. Şeýle hem, gijäniň garaňkylygy, esasanam şahyrana adamlar üçin ylham çeşmesi bolup hyzmat edýän aýratyn ruhy we emosional duýgulary başdan geçirmäge çagyrýar.