Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Gaýgy hassalyga sebäp bolýar

(Danalardan dürdäneler)

 • Işiňi sözüňden ileri tutgun.
 • Gaýgy mydama hassalyga sebäp bolýar.
 • Nesibede ýok zatda haýyr ýokdur.
 • Sadalyk ýöntemlik däldir, ol çylşyrymlylykdan has aňyrda ýatan zatdyr.
 • Kazasy dolana öz öýi gabyr.
 • Birine diňe ýekeje derwaýys öwüt aýdan adam hemişe gatyrganyp ýören gagal kişiden dünýä üçin has köp ýagşylyk edýändir.
 • Baş gitse — göwre gider, sabyr gitse — iman.
 • Ýanjalan söz — ýenjilen ýumurtga ýalydyr.
 • Diňe özüňi bilmeklik ýüregiňi çüýredýär.
 • Hemmeden ökde bolmak üçin özüňden güýçli bilen göreş.
 • Gahar iň akylly adamlary-da heläk edip bilýär.
 • Ätiýaçlylyk paýhaslylygyň alamatydyr.

Toplan Çary ÇARYÝEW,
Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Bäherden etrap geňeşiniň baş hasapçysy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

Ýene-de okaň
Kapalı
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com