Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
SliderŽurnalistiň sahypasy

Garward uniwersitetiniň professorlary maslahat berýär…

Häzir uklasaň, elbetde, arzuwlaryňy düýşde görersiň! Eger ukynyň deregine okuwy saýlasaň, arzuwlaryňy durmuşda görersiň!

Okamak — wagtlaýyn zat.

Bilmezlik — ebedi.

Okamak — bu wagt sarplamak däl.

Okamak — hereket etmek.

Haçan-da, sen “indi juda giç” diýseň, aslyýetinde entek ir…

Kynçylykdan we dyngysyz hereketden lezzet al.

Durmuş diňe okamakdan ybarat däl. Durmuşyň diňe şu bölegini ýeňip geçmeseň, sen näme başaryp bilersiň?

Elbetde, hemme zada ýetişmek mümkinçiligi hemme kişä berilmändir. Ýöne üstünlik öz üstünde işläp bilýänlere we meseläni tiz çözüp, çykalgany çalt tapýanlara ýarandyr.

Eger sen bu gün pyýada ýöremegi islemeseň, ertir ylgamaga mejbur bolarsyň!

Hakyky adam — özüniň geljegi üçin bähbitli iş etmegi başarýan adam.

Unutma! Bu gün hiç wagt dolanmaz!

Seniň gazanýan girdejiň — alan bilim derejäňe proporsional.

Häzir hatda duşmanlaryň hem kitap okaýar.

Hiç bir kynçylyksyz maksadyňa ýetip bilmersiň!

Gözel BAZAROWA,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň 1-nji ýyl talyby.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu