Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Garry bilenini peri bilmez

(Tymsal)

Gadym zamanda bir ýigidiň ýüz ýaşa ýeten garry atasy bar eken. Günleriň birinde ýigit atasynyň ýanyna geleninde ýaşuly ondan ilde nämeleriň bolup geçýändigini soraýar. Ýigit:

— Ata, bir täsin waka bolup geçýär, şony size gürrüň bereýin — diýip, bolan wakany gürrüň bermäge başlaýar.

— Bagdatdan gelýän kerweniň düşlän ýerindäki serhowzuň düýbünde hozuň ululygy ýaly iki sany göwher bar. Kerwenbaşy ýigitleri howza girizip, göwherleri gözledýärem welin, suw bulanyp, göwherler gözden ýitýär. Ýöne suw durlanandan soň, olar görnüp dur. Bu ýagdaý 2-3 gün bäri dowam edýär.

Ýigidiň atasy gürrüňi diňläp, köp manyly ýylgyrýar-da, şeýle diýýär:

— Oglum, göwherleri sen tapyp beräý!

— Ata, şonça adamyň tapyp bilmedik zadyny men nädip tapaýyn?

— Oglum, ol göwherler suwda däl, howzuň boýundaky agaçlaryň birinde mekan tutan guşuň höwürtgesinde bolmaly, ol göwherleri niredendir bir ýerden guşlar getirendir. Howuzdaky göwherler bolsa ýokardaky göwherleriň suwa düşýän şekilidir.

Atasyndan bu gürrüňi eşiden ýigit kerwenbaşa göwherleri özüniň tapyp berjekdigini aýdýar we agaja çykyp, guşuň höwürtgesindäki göwherleri alyp berýär. Kerwenbaşy ýigitden göwherleriň agaçdadygyny nädip bilendigini soranynda, ýigit atasynyň aýdyp berendigini aýdýar. Şonda kerwenbaşy: — «Garry bilenini peri bilmez» diýleni çyn eken — diýip, ýigidiň atasyna salama baryp, ýaşula köp sylag-serpaý ýapýar.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com