Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


HabarlarSlider

Fewralda geçjek nobatdan daşary Halk Maslahatynda nämelere serediler?

Türkmenistanyň Prezidenti geçen hepdäniň anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň dowamynda fewral aýynyň başynda ýurdumyzyň iki palataly parlamenti bolan Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň geçiriljekdigini aýtdy. Mejlisde nämelere serediler?

«Biz döwletimiziň ykbaly, nesillerimiziň geljegi üçin uly jogapkärçilik çekýäris. Şoňa görä-de, indi biziň öňümizde şeýle uly wezipe durýar: biz döwletimizi we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemelidiris hem-de düzmelidiris» diýip, Türkmenistanyň Prezidenti belledi.

Halk Maslahatynyň mejlisinde geljek 30 ýylyň dowamynda ýurdumyzy ösdürmegiň Maksatnamasyna serediler we tassyklanar. Şeýle-de, 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenip, şu ýyl üçin wezipeler kesgitlener.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com