Ýene-de goşgy ýazýaňmy,
Niçik şygryň haly gyzym?!
Sen mydama al-asmanda,
Uçup ýören ýaly gyzym.

Ýöne eliň galamlyka,
Neçüýn çytyk gaşly-la sen?!
Sähel zada aglaberýäň,
Derrew gözüň ýaşly-la seň.

Göwün keşdäň setirlerni,
Diňe yşga sapýaň gyzym.
Kalbyňda ýok bolsa şo zat,
Nireden söz tapýaň gyzym?!

Dogry düşünmezler gyzym,
Ejeň bilýär-ä, hiç kime,
galdyrmaýanňy gabagňy,
Ýaz Watan hakda, wasp eýle,
dag arçasyn, çöl sazagny.

Kowup ýörme-dä bagtyňy,
Diňe goşga ylgama sen.
Gelse ýazmaly bolýansyň,
Dözümsiz-dä ylhama sen.

Wah, üýtgeşik ynjyk gyzym,
Ah, üýtgeşik näzik gyzym.
Her hal seniň bagt kölüň,
Bolmasyn-da läbik gyzym.

Belki aýdanlarym seni,
Zemine düşürer gyzym.
Beräýmesek şahyr ýigide,
Kim saňa düşüner gyzym?!

 

Gülnabat BEGENJOWA,

žurnalist.

Tags :