Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Durmuş we biz

15-07-2022 / 5061

Durmuşymyzda baş rolda başgalar bar bolsa, kömekçi rollary ýerine ýetirmek biziň özümize bagly. Başlan jümlelerimizi «Ol» diýip, başlasak, onda goýberilýän ýalňyşlyklar elmydama kimdir biri tarapyndan goýberilse, başdan geçirýän zatlarymyza hemişe başga biri sebäp bolar.

Biz kim? Biz näme edýäris? Näme halaýarys ýa-da halamaýarys? Munuň sebäbi näme? Haýsy zerurlyklarymyz bizi kanagatlandyrýar ýa-da kanagatlandyrmaýar?

Biz jemgyýetde bir adam hökmünde söýülmeli, baha berilmeli we alada edilmeli. Bu zerurlyklaryň durmuşymyza täsir etmelidigine nädip düşünmeli? Durmuşymyzy bu zerurlyklar bilen ugrukdyrmaga ýol berenimizde, söýülmegimiz üçin halamaýan adamlarymyz bilen galmaga mejbur bolýarys. Özümize baha bermeýän wagtymyz başga birinden görýän kiçijik bir ähmiýetimiz, manysyny bilmeýändigimiz üçin, köplenç, ýalňyş diýip pikir edýäris.

Zerurlyklarymyzyň esasy çeşmesini hem-de sebäbini görmeli. Munuň üçin özümiziň sabyrly we batyrgaý bolmagymyz gerek. Sabyrlylyk bizi soragsyz ýoluň başynda saklaýar. Ilki başda haýsy hem bolsa bir zada başlamak kyn ýaly bolup görünýär. Ýylgyryşlarymyzy, bedenimizi, aýdýan zatlarymyzy we manylaryny has köp duýýarys. Bulardan başga-da, elbetde has köp gynanç we hasrat duýýarys, ýöne bize täsir etmejek zady öwrenenimizde, biderek bolýar. Aslynda, biz hakykatdanam, ýaşamaga mynasyp adam hökmünde ýaşap başlarys.

Mähri JUMABAÝEWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com