Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Durmuş pelsepesi

06-03-2023 / 93

Durmuşyň dogry we çarkandakly ýolunda gijä galsaň-da, ýalňyş ýolda öňde barýanlardan öňe geçýänsiň!

**

Eder-de dostuň günäsine üns berseň, onda dostsuz galýansyň. Hiç bir adam dünýäde bigünä däldir.

**

Hatda “çäresiz” diýen sözüň özünde hem bir sany çäre.., mümkinçilik.., umyt bardyr!

**

Gahar – bu ot, ýalyndyr. Ýanyp duran ýalny ýalyn bilen öçürip bolmaýşy ýaly, gahary öçürmek üçin sabyr diýen gudrat döredilendir.

**

Eger-de akylly bolmak isleseň, onda bimany sowal bermegi, üns bilen diňlemegi, özüňe göwnüýetijilikli jogap bermegi we aýtmana zat galmadyk mahalynda geplemegi bes etmegi hem öwren.

**

Güýçsüz ynsan özüne tarap zyňlan daşlaryň aşagynda galýar, güýçli ynsan bolsa şol zyňlan daşlardan özüne gala ýasamagy başarýar.

Taýýarlan: Şirin NURBERDIÝEWA,
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com