Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Dünýäde iň halaýan adamym

14-03-2022 / 5068

Bir akyldardan:

–– Dünýädäki iň halaýan adamyňyz kim? –– diýip sorapdyrlar. Olam:

–– Tikinçim –– diýip jogap beripdir. Sowal berenler geňirgenip:

–– Halypa, dünýäde başga adam gytmy?  Näme üçin ala-böle tikinçini halaýarsyňyz? –– diýip soralarynda, akyldar şeýle jogap beripdir:

–– Hawa, dostlar! Men tikinçini halaýaryn. Sebäbi her gezek baranymda, ol meniň ölçegimi alýar. Emma başga adamlar welin beýle däl. Men hakda ilki başda nähili netijä gelen bolsalar, tä ölýänçäler şol göz bilen garaýarlar, şol ölçeg esasynda hereket edýärler.

Terjime eden: Ahmet MELÄÝEW.  

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com