Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Dünýä suwlary hiç hili garyşmaýarmyka?!

03-02-2023 / 5065

Dünýä suwlary hiç hili garyşmaýar diýip aýtmak hakykata laýyk gelýän däldir. Ýöne suwlaryň uly göwrümlileriniň garyşmaýanlygy welin, tebigatda köp duş gelýän ýagdaýlaryň biridir. Ýer ýüzündäki suwlaryň duzlulygynyň derejesiniň deň däldigi, suwuň dykyzlylygynyň dürlüligi, garşylyklaýyn akymlaryň bolmaklygy tebigatda gabat gelýän suwlaryň garyşmazlygynyň esasy sebäpleriniň biridir.

Fransuz syýahatçysy, alym Žak Iw-Kusto özüniň äleme eden syýahatlarynda dünýä ylmyna 500-den gowrak dürli geografiki açyşlary mälim edipdi. Ol özüniň eden syýahatlarynda tebigatda suwlaryň garyşmaýan görnüşine köp duş gelipdir. Kusto ýandepderçesinde, ýoldaşlarynyň biriniň aýtmagyna görä, suwlaryň garyşmaýanlygy baradaky ýazgynyň 1400 ýyl mundan öň mukaddes Gurhanda hem ýazylandygy barada ýazypdyr.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com