Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Göwün küýsegi

DÜNÝÄ EDEBIÝATYNYŇ PARLAK ÝYLDYZY

TÄSIRLI SÖZLER

Magtymguly gylyjy söz bilen deňeşdiripdir. Ol müňlerçe we müňlerçe gezek mamladyr: onuň  täsirli sözleri asyrlar boýy saklanyp galdy. Häzirki wagtda men şol sözleri Şekspiriň ölmez-ýitmez döredijiligi bilen, beýik ukrain kobzary Taras Şewçenkonyň döredijiligi bilen hakly deňeşdirip bilerin.

I.Draç

***

AJAÝYP EDEBIÝAT

Türkmenleriň klassyky edebiýaty Gündogaryň beýik edebiýatynyň pudagydyr. Bu ajaýyp edebiýatda diňe Magtymgulynyň adyny tutmaklyk-da ýeterlikdir.

Ý.Oleşa

***

TÜRKMEN  KOWUMYNYŇ TARYHY

Magtymgulynyň diwany türkmen kowumynyň  jemgyýetçilik ýagdaýydyr we taryhydyr.

Ahmet Alemi

***

PIKIRDEŞLER

Watanyň ykbaly hakynda çyn ýürekden ejir çekmekde türkmen klassygy Magtymguly beýik wenger şahyry Şandor Petefä örän  ýakyndyr, ol hem azatlyga we hakykata çagyrypdyr. Olary bölýän  taryhy menzile garamazdan, iki halkyň genilerini  pikirdeşler diýip jedelsiz atlandyrmak bolar.

Dýarfoş Endre

***

ŞAHYRANA GÜÝÇ BILEN

Doganlyk türkmen halkynyň beýik şahyry Magtymgulyny iň gumanistik ideýalary uly şahyrana güýç bilen halkyň göwnüne ornaşdyryp bilenligi üçin söýýärin.

I.Ishak

***

IÇGINLIK

Magtymgulynyň şahsyýetini, durmuşyny içgin seljerenimizde, ol biziň göz öňümizde mugallymyň, filosofyň, demokratyň, gumanistiň, akyldaryň we keramatly adamyň keşbinde peýda bolýar.

Muhammed  Ansrullah

***

MUSULMAN ÄLEMINIŇ AKYLDARY

Ylahy yşky wasp ediji beýik türkmen  aryfy we şahyry Magtymguly Pyragy külli musulman  äleminiň akyldarydyr.

Mehmet Ýuwa

***

ÖWRENERE ZAT KÖP

Men henize çenli şeýle özboluşly we özüniň döredijiligi bilen şeýle geň häsiýetli, şygyrlary çuň manyly şahyra az duşupdym…. Magtymgulynyň  döredijiliginde öwrenere zat köp.

Prof. Nowiçenko

***

KÜLLI  TÜRKMENIŇ HALYPASY

Gökleň urugynyň gerkez  tiresinden bolan Magtymguly külli türkmeniň halypasydyr.

A.N.Samoýlowiç

***

GYZYKLY TEMA

Magtymgulynyň şygyrlarynda söýgi temasy has gyzyklydyr. Onuň bu goşgularynda şahyryň çuňňur söýgi duýgusyny, giň dünýägaraýşyny we söz baýlygyny görmek bolýar.

A.Sogomonýan

***

HALK  SÖÝGÜSINIŇ BELENT DEREJESI

Şu gün siziň milli gimniňiz Magtymgulynyň hatyrasyna ýaňlanýandygyna men aýratyn şatdyryn. Munuň özi, meniň düşünişimçe, halk söýgüsiniň ýokary derejedäki ýüze çykmasydyr. Eger men sazanda bolan bolsadym, şu balkona çykardym-da, öz ýurdumyň milli gimnini hem Magtymgulynyň hatyrasy üçin ýerine ýetirerdim.

Jemaletdin Aly

***

BEÝIK SÖZ ÝOK BOLMAÝAR

Magtymguly halk poeziýasynyň fakelini belent tutdy. Fanatikler we nadanlar onuň golýazmasynyň köp sanlysyny ýok etdiler. Emma olar diňe kagyzy ýakdylar – beýik sözi ýok edip bolmaýar.

Nabi Hazri

***

AÝDYŇ AKYL, ÝITI NAZAR

Magtymgulynyň döredijiliginiň belentligi onuň aýdyň akylynyň, laçynyňky ýaly ýiti nazarynyň halk durmuşyna çuňňur aralaşmagyndadyr.

Ş.Beýşenalyýew

 

 

Taýýarlan: Aýmyrat HUDAÝBERDIÝEW,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu