Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Dostluk näme üçin soňlanýar?

03-01-2023 / 5032

Dostluk birnäçe sebäplere görä soňlanyp biler. Sebäbi iki adamyň arasyndaky gatnaşyk deň däl. Şeýle-de bolsa, dostlugyňyzy erbet ýagdaýa saljak ýa-da soňuna çykjak käbir ýagdaýlar bar.

Ýüzbe-ýüz köp duşuşmazlyk. Sosial torlardaky dostlaryňyz bilen internet arkaly yzygiderli aragatnaşykda bolup bilersiňiz. Ýöne olar bilen ýüzbe-ýüz görüşip wagtyňyzy gyzykly geçirip gördüňizmi? Eger-de ýüzbe-ýüz duşuşyklar ýuwaş-ýuwaşdan azalýan bolsa, bu siziň biri-biriňizden aýrylmagyna hat-da dostlugyňyzy bes etmegiňize sebäp bolup biler. Bu ýagdaýa çemeleşmek gaty ýönekeý, dostlaryňyz bilen wagtyňyzy gyzykly geçiriň! Mümkin boldugyça sosial torlara sarp edýän wagtyňyzy  azaldyň we size ähmiýet berýän adamlar bilen duşuşyň.

Garşylyksyz goýmak. Gatnaşyklar hemişe deň derejede bermek we almak esaslaryna esaslanmasa-da, beriji hemişe bir tarapda bolsa we hiç haçan girdeji almasa, bu deňagramlylygy bozar we dostlugyňyzy bes eder. Jogap bermeýän tarap özüne ideg edilmeýändigini duýýar. Belli bir wagtdan soň tebigy ýagdaýda has gyzyklanýan adamlara ýüzlenýär. Bu ýagdaý tebigydyr.

Negatiw bolmak. Bu meselede her kimiň dürli-dürli pikiri bolup biler. Gatnaşykda aşa negatiw energiýanyň bardygyny diňe taraplar çözer. Dostuňyza negatiw çemeleşýän bolsaňyz, munuň sebäbini pikirlenmeli. Özüňize ynam ýokmy? Başga bir zada gaharyňyz gelýärmi, ýöne agyryny dostuňyzdan çykarmak has aňsatmy? Meseläniň nämedigini biliň we ony düzetmäge synanyşyň. Bu garaýşyň size täze dost tapmagyňyza päsgel berýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Gabat gelmezlik. Dostlugyň ýeke-täk ynamy, belli bir wagt gatnaşyklaryň üýtgemegidir. Bu üýtgeşmäniň derejesi we görnüşi, gatnaşykda ýaşaýan adama görä tapawutlanýar. Käbir adamlar dostlaryndan daşlaşyp, käbir ýagdaýlar üýtgän mahaly täze ýagdaýyna has ýakyn birini gözläp bilerler. Mysal üçin, käbir adamlar durmuşa çykansoň we durmuşa çykan adamlar bilen ýygy-ýygydan duşuşandan soň ýeke dostlaryndan uzak durmagy saýlap bilerler.

Dostlugyň üýtgemeginiň dürli sebäpleri bolup biler. Adamlar biri-birinden tapawutlanýar we dürli pikirleriň bolmagy adaty zat. Mesele olar hakda sagdyn gürleşip bilmezlikden başlaýar. Dawa-jenjeli bolan adamlaryň umumy ýalňyşlyklaryny aşakdaky ýaly sanap bolar:

* Mesele ýok ýaly hereket etmek, ýöne meseläniň ösmegine ýol bermek;

* Gepleşjek bolýan adamy diňlemezlik, äsgermezlik etmek;

* Dawa-jenjeli gozgamak, ýöne gapma-garşy adamyň arkasynda gürlemekden çekinmezlik;

* Dostuňyzyň özüni alyp barşyny açyp görkezýän belliklere ähmiýet bermezlik.

Şemşat GANDYMOWA,
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com