Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Demir otda taplanýar

Danalardan dürdäneler

  • Dünýäde adamy adam eden onuň wagta bolan gatnaşygydyr.
  • Derýalar hiç mahal gözbaşa dolanmaýar, ýöne derýanyň suwy hemişe çeşmäniň suwuna görädir.
  • Dogry eşitmegi başarmasaň, dogry düşünip bolmaýar.
  • Zehinsizlik — alaçsyzlyk, biçärelik hem gözgynylykdyr.
  • Syry ýaşadýan zat onuň hiç mahal açylmazlygydyr.
  • Wagt iki dem, alnan we goýberilen dem aralygyndaky salymdyr.
  • Şol bir derýa iki gezek girip bolmaýar.
  • Söz janyň ysydyr, bir adam dogry sözlese-de, özünde egrilik bar bolsa, sözünden egriligiň ysy geler. Bir adam buýtar-suýtar etse-de, janynda dogrulygyň özi bar bolsa, sözünden dogrulygyň ysy geler durar.
  • Demir otda, adam mätäçlikde taplanýar.
  • Dört sany zat az mukdarda-da köp görüner: agyry, garyplyk, ot, duşmançylyk.

Toplan Söhbet HOJAMUHAMMEDOW,
TMÝG-niň Bäherden etrap geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com