Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiHabarlar

Az salym beýikleriň sözlerini ýatlalyňmy?

20-04-2021 / 5653

1. Özgäniň kemçiligine bellik edip ýörmekden uly kemçilik barmyka?

2. Asla biriniň umydyny kesme! Belki-de ýeke-täk eýe bolan zady şoldyr.

3. Aýakgabymyň ýoklugyna gynanýardym, aýagy ýok adamy görenime çenli.

4. Ýitirjek hiç bir zady galmadyk adamdan özüňi gora.

5. Haçan-da ýazmagy başarmaýan çagyň ýazmak gerek.

6. Saňa edilmek islemedik zadyňy, başga birine etme.

7. Çykan gapyňy gaty ýapma, belki-de yza dönmek isläp bilersiň.

8. Dilden gelen elden gelse – çyn gedaý patyşa bolar.

9. Iki gezek ýaşaýan ýok, emma bir gezek hem ömür sürmegi başarmaýan köp.

10. Daşy deşen, suwuň güýji däl-de, damjalaryň yzgiderligidir.

11. Garny açlardan has hem kalby açlara gynanýaryn.

12. Adam öz ýalňyşyny, diňe özgeleriň gözi bilen görüp biler.

13. Ýalan at ýaly gider, hakykat ýöräp, ýöne wagtynda ýetişer.

14. Ylymy ogurlatsaň köpeler, maly ogurlatsaň kemeler.

15. Ýaman diýdi – başda ýagşydym menem!

Ünsüňizi çekip biler

Bir Yorum

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com